Organisatie

iMMovator Cross Media Network

Het iMMovator Cross Media Network is een netwerkorganisatie die zich richt op het versterken van de crossmediasector met de nadruk op innovatie en economisch rendement. Dit gebeurt door kennisdeling, kennisvergaring en het organiseren van contactmomenten tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Vanuit een kleine basisorganisatie worden verschillende projecten, events en publicaties opgestart die innovatie in de media industrie aanjagen.

Als expertisecentrum vergaart iMMovator, vaak in samenwerking met andere partijen informatie over de sector: waar liggen innovatiekansen en hoe kunnen we die benutten? Afhankelijk van uitkomsten van ons onderzoek richten we de focus op een bepaald type activiteiten voor de media industrie. Zo dient de Cross Media Monitor , die elke twee jaar wordt uitgebracht, als basis voor onze meerjarenvisie. Tegelijkertijd wordt de vergaarde informatie ook altijd ter beschikking gesteld aan de sector. Bekijk hier onze publicaties.

Als netwerkorganisatie brengt iMMovator verschillende partijen bij elkaar om kennis uit te wisselen over de nieuwste ontwikkelingen binnen de cross media industrie. Onze events, bijvoorbeeld de Cross Media Cafés, zijn de plek bij uitstek om op de hoogte te raken van de stand van zaken in de cross media industrie. Het is een plek om snel te leren van de ervaringen van anderen en daarover met anderen in gesprek te raken. Voor onze events worden sprekers aangetrokken die normaliteit niet voor de hele industrie toegankelijk zijn. Wij vragen ze tijd vrij te maken om hun visie en ervaringen te delen. Actuele thema’s worden in een informele sfeer behandeld, waarbij bezoekers de cross media industrie en haar breedheid ervaren.

Om nieuwe ontwikkelingen te versnellen en innovatiekansen te benutten organiseert iMMovator geregeld projecten gericht op specifieke onderwerpen. IMMovator is daarbij vaak de aanjager en initiator van innovatie en brengt daarbij overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samen om nieuwe verbindingen te leggen, samenwerking te bevorderen, kennisuitwisseling te stimuleren en partijen te mobiliseren rond een bepaald thema. IMMovator heeft projecten gestart als “Ketenoverleg Digitale Televisie ”, “HbbTV Forum NL ”, “Almere DataCapital ” en is verder penvoerder voor een aantal projecten uit de IPC regeling (Innovatie Prestatie Contracten).

IMMovator stimuleert ondernemerschap door haar activiteiten af te stemmen op het MKB. Het is volgens ons met name deze groep bedrijven die innovatie in de media industrie ten volste nastreven. Wanneer er vanuit de markt behoefte ontstaat om bepaalde activiteiten op te pakken, dan voelt iMMovator zich geroepen zich daarvoor in te zetten. We pakken gaten op die door de markt zelf niet worden opgepakt, om op deze manier een gezonde media industrie na te streven.

Daarnaast versterkt iMMovator de rol van de crossmedia industrie als innovatiemotor voor andere economische en maatschappelijke sectoren. Innovatieve concepten die door crossmediabedrijven zijn ontwikkeld kunnen bijvoorbeeld toegepast worden in de zorg. Denk aan games en simulatie ter bevordering van het revalidatieproces.

IMMovator wordt gefinancierd door participanten. Participanten sturen mee in de activiteiten van iMMovator en profiteren mede van de projecten die worden georganiseerd. Participanten komen uit zowel het bedrijfsleven, de kennisinstellingen als de overheid.

Door deze brede invulling van haar rol kan iMMovator goed anticiperen op kansen en ontwikkelingen in de crossmediasector. IMMovator Cross Media Network maakt latente vragen en innovatiekansen expliciet en neemt initiatieven waaraan bij participanten, bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere partijen in de crossmediasector behoefte blijkt te zijn.